Web
Analytics
  1. Kasutustingimuste üldsätted

1.1. Käesolevad Mobily e-kaupluse kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.mobily.ee asuva Mobily e-kaupluse (edaspidi Mobily) haldaja, kelleks on Celltrade OÜ (registrikood 12778070, asukoht A.Adamsoni 33, 50410, Tartu, tel. +372 56241237, e-post info@mobily.ee, edaspidi Müüja), ja Mobily kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi Mobily kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti Mobily kasutamise üldtingimusi.
1.2. Mobily teenus võimaldab Ostjal sõlmida Mobily internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping Mobilys müüdava(te) asja(de) (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes. Lisaks sellele on Ostjal võimalik Mobily internetikeskkonnas kasutada ka muid Mobilys pakutavaid teenuseid. Täpsem ja täielik Mobily teenuste loetelu ja kirjeldus on ära toodud Mobily koduleheküljel www.mobily.ee.
1.3. Mobily on Müüja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub Kaupade/Teenuste müük Ostjale.
1.4. Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Mobily teenuseid kasutades kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuv Ostja ei saa Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.
1.5. Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi Mobily kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Ostjal lähtuda ka Tingimustes eraldi lahendamata jäänud küsimustes.
1.6. Müüja on õigustatud e-kaupluse arengust tulenevalt ning e-kaupluse parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Muudatustest ja täiendustest teatatakse internetileheküljel www.mobily.ee. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamishetkest internetileheküljel www.mobily.ee. Kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates Tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Ostu-müügitehingu pooled
2.1. Müüjaks on Mobily haldajaks olev äriühing ärinimega Celltrade OÜ (registrikood 12778070, asukoht A.Adamsoni 33, 50410, Tartu, tel. +372 56241237, e-post info@mobily.ee)
2.2. Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Mobily teenuseid kasutades kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.
2.3. Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

3. Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo
3.1. Kõikide Mobilys müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse. Hetkel on käibemaksu määr 0%, kuna Mobily ei ole veel käibemaksukohuslane.
3.2. Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Ostja tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu). Kui Kauba sihtkoht asub Eesti Vabariigis, on Transpordikulu suuruseks 3,20 € ning see ei sõltu ostetava Kauba kogusest, kaalust ega suurusest ning seda eeldusega, et see on kooskõlas kullerfirma veotingimustega. Kauba toimetamisel väljapoole Eesti Vabariiki sõltub Transpordikulu suurus sihtkohariigist, Kauba kaalust ja suurusest. Juhul kui ostu-müügitehingu maksumus ületab 65€ on transport Eesti piires SmartPost või Omniva pakiautomaaditeenusena tasuta. Muude võimalike transpordiliikide loend ja maksumus on äratoodud aadressil www.mobily.ee virtuaalses ostukorvis (edaspidi Ostukorv). Rahvusvahelise transpordi maksumus on sõltuvuses sihtadressaadi asupaiga riigist. Sihtriikide loend, maksumused ja transporditingimused on detailselt ära toodud samuti Ostukorvis.
3.3. Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Ostja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Ostja tasus Kaupade eest kooskõlas Tingimuste p-ga 4.11., 4.12. või 4.13. ning ostu-müügitehing loeti vastavalt tingimuste p-le 4.15. sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe kompenseerimist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga. Kui aga Kauba muudetud hind on kõrgem Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, on Ostjal õigus Tingimuste p-s 6.1. sätestatud tingimustel taganeda ostu-müügi tehingust vastavalt Tingimuste p-le 6.4.
3.4. Juhul, kui tehnilise vea tõttu on Mobilys pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.8. sätestatud tingimustel taganeda vigase hinnaga Ostja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.
3.5. Ostja peab Mobily kasutades arvestama, et Mobily Kaupade laoseisu arvestamise tehnilise eripära tõttu kajastab Kaupade laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Ostja arvestama, et tema poolt soovitav Kaup broneeritakse Müüja laoseisust Ostjale alles pärast Kauba eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Ostja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Kaup märgitud kui „Toode on laos“ (laostaatuse indikaator roheline), kuid ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüja laost otsa saanud (laostaatuse indikaator muutunud kollaseks või punaseks). Sellisel juhul ostu-müügitehingut Müüja ja Ostja vahel sellise Kauba suhtes ei sõlmita ning Müüja ei vastuta sellest Ostjale tekkida võivate võimalike kahjude eest.
3.6. Samuti peab Ostja Mobily kasutades arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Ostjat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate (sh toote tehnilised omadused ja väljanägemine) saamiseks on Ostjal võimalik pöörduda Müüja poole läbi Mobily internetikeskkonna (e-kaupluse päises paikneva lingi „Infopäring”), läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@mobily.ee, helistades telefonile +372 56241237 või sõltuvalt tootest ning üksnes eelneva kooskõlastuse korras tulles ise kohale Mobily kontorsalongi, mille asukoha leiab Mobily internetikeskkonnast lingi alt „Kontakt“.
3.7. Mobily internetikeskkond www.mobily.ee on Mobily enda ja tema partnerladude kaubaseisu kajastav dünaamiline süsteem, mis uuendab ladude andmete põhjal kaubaseisu ja hindasid mitte harvem kui üks kord nelja tunni jooksul. Viimasest tulenevalt Mobily ei vastuta tooteinfos sisalduvate kaubakirjelduste ja/või piltide õigsuse eest, sest Mobily edastab ka partnerladude andmeid, mis võivad olla algupäraselt vigased või ebatäpsed. Kauba tarnijad võivad tootespetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata.
3.8. Tooteinfos kajastatud Kauba koguse ja hinna muudatused jõustuvad alates selle avaldamisest www.mobily.ee internetikeskkonnas.
3.9. Kui kaubainfos on eraldi märgitud kohaletoimetusaeg, siis on see toodud tööpäevades.
3.10 Mobily kinkekaart on ühekordne ning kinkekaardi väärtus tuleb ära kasutada korraga. Kinkekaarti ei ole võimalik tagastada ega ümber vahetada raha vastu. Kui toote väärtus jääb alla kinkekaardi väärtuse, siis vaheraha ei tagastata. Kui toote maksumus ületab kinkekaardi väärtuse, tuleb puuduv summa tasuda. Kinkekaart kehtib 3 kuud pärast väljastamist.

4. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine
4.1. Mobily võtab tellimusi vastu järgmiselt:
4.1.1. internetikeskkonnas www.mobily.ee automaatse tellimissüsteemi kaudu või
4.1.2. erandkorras ka telefonil +372 56241237 või saates tellimuse aadressile info@mobily.ee
4.2. Tellimine ei ole ostu-müügi lepingu sõlmimine. Ostu-müügi lepingu sõlmimise ja kohustuste tekkimise faktiks on ainult käesolevate Tingimuste punkti 4.15. täitmine.
4.3. Ostja poolt Mobily e-kaupluse internetikeskkonnas www.mobily.ee välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt lisada soovitav Kaup Ostukorvi, klikkides selleks Mobily e-kauplust läbivalt vastava Kauba tooteinfo lehekülgedel asuvale lingile „Osta”. Juhul, kui Ostja soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.
4.4. Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja need Ostukorvi lisanud, peab Ostja ostu-müügitehingu jätkamiseks klikkima keskkonda läbivalt alati ülal päises paiknevale lingile „Ostukorv”. Ostjal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Ostukorvist eemaldada. Ostukorvis tehtud muudatused uuenevad automaatselt vastavale käsklusklikile vastavalt. Kaupade kogust on võimalik suurendada või vähendada ka otseselt Ostukorvi minemata, tehes seda Mobily internetikeskkonda läbivalt Kauba tootelehtedelt.
4.5. Ostja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub vastavalt Tingimuste p-s 3.2. sätestatule ka Transpordikulu, mis liidetakse Ostukorvis automaatselt Ostja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale ning mis tekib vastavalt Ostja transpordi valikule Ostukorvis ka visuaalis eraldiseisva artiklireana.
4.6. Kui Ostja on tema poolt ostetavad Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb tal klikkida lingile „Transpordi viisivalik“.
4.7. Enne tellimuse Müüja poolt vastuvõtmist peab Ostja sisestama Müüjal tellimust täita võimaldavalt enese kontaktandmed, vajutades selleks nupule “Kontaktandmete sisestamine” ja täites ära virtuaalse ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, Kauba sihtkoht: linn, aadress, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi, registrikood, juriidilise isiku juriidiline aadress, Kauba sihtkoht, esindaja ees- ja perekonnanimi). Soovides ostu sooritada Liisi (Koduliising OÜ) järelmaksuga, peab Ostja valima eelnevalt tellimuse kinnitamise etapis maksemeetodina “Liisi järelmaks”. Sellisel juhul peab Ostja täitma ära ka Liisile saadetava järelmaksu taotluse ankeedi. Ostja kohustub tellimust vormistades ja ankeete täites avaldama Mobilyle ja Koduliising OÜ-le vaid tõeseid ja korrektseid isikuandmeid, vastutades täielikult valeandmete avaldamisega tekkiva võimaliku kahju eest, sh Kauba sihtkohta toimetamisel tekkida võiva tarnetähtaja viivituse eest.
4.8. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist peab Ostja oma tellimuse kinnitama valides selleks nupu “Tellimuse ülevaade” ning veendudes sisestatud andmete õigsuses klikkima “Tellimuse kinnitamine”. Sihtadressaadikoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
4.9. Enne kui tellimus vormistatuks loetakse, peab Ostja valima ostetavate Kaupade eest maksmise viisi, misjärel peab Ostja klikkima nupul „Soorita makse / saada ettemaksuarve“. Makseviiside puhul on Ostjal võimalik valida, kas ta tasub Kauba eest:
4.9.1. internetipanga kaudu, valides loetelust endale sobiva krediidiasutuse, kelle internetipanga vahendusel ta soovib Kauba eest tasuda või;
4.9.2. ülekandega (nupp „Maksan ülekandega“).
4.9.3. Liisi järelmaksuga, täites ära laenutaotluse. Tellimust ei saadeta enne välja, kui laenuleping on sõlmitud (ja sissemakse on laekunud).
4.10. Ostja annab Müüjale õiguse tema poolt Mobily sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki Mobily kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
4.11. Tellimuse ankeeti täites peab Ostja ostu-müügilepingu sõlmimiseks märkima „linnukese“ kasti „Olen tutvunud ja nõustun Mobily ostutingimustega”, millega Ostja kinnitab, et on Tingimustega tutvunud, neist aru saanud ja nõustub neis sätestatud tingimustel Müüjaga ostu-müügilepingut sõlmima. Soovi korral on Ostjal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.
4.12. Pärast ankeedi täitmist isikuandmetega ja nupu “Tellimuse kinnitamine” vajutamist tuleb Ostjal juhul, kui ta on makseviisiks valinud „Maksan internetipanga kaudu“ (Tingimuste p 4.9.1.), klikkida lingile „Soorita makse / saada ettemaksuarve“, misjärel suunatakse Ostja tema poolt valitud internetipanka. Peale makse sooritamist internetipangas peab Ostja klikkima nupul „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel saab Müüja pangast kinnituse Ostja poolt Kauba tasumise kohta. Juhul kui Ostja jättis nuppu “Tagasi kaupmehe juurde” klikkimata, ei vastuta Müüja vormistatud tellimuse temani mitte jõudmise ega sellest võimalike tõusetuvate kahjude eest, sest tegemist on ilmse Ostja tegemata jätmisega.
4.13. Juhul, kui Ostja on makseviisiks valinud „Maksan ülekandega“ (Tingimuste p 4.9.2.), tuleb tal pärast ankeedi täitmist isikuandmetega ja nupu “Tellimuse kinnitamine” vajutamist klikkida samuti lingile „Saada ettemaksuarve“, misjärel saadab Müüja Ostja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba kohta PDF-formaadis arve. Ostu-müügitehingu sõlmimiseks kohustub Ostja Müüja poolt saadetud arve enda poolt valitud viisil ise tasuma.
4.14. Kui Ostja on Ostukorvis makseviisiks valinud „Liisi järelmaks“, peab ta pärast tellimuse ja järelmaksu taotlusankeedi täitmist järgima Mobily internetikeskkonnas toodud juhiseid, milles on toodud järelmaksuga sõlmitava ostu-müügitehingu täpsemad tingimused.
4.15. Ostja ja Müüja vahel loetakse Kauba suhtes ostu-müügitehing sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud Tingimuste p-s 4.12. kirjeldatud kinnituse Kauba eest täieliku tasumise kohta või kui Tingimuste p-s 4.13. mainitud arve on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses laekunud Müüja pangakontole või kui „Liisi järelmaksuga“ ostetud Kauba hind on täies ulatuses laekunud Müüja pangakontole. Eduka tellimuse sooritamise ja ostu-müügilepingu sõlmimise korral saadab Müüja Ostja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise tellimuse jõustumiskinnituse (tellimuse maksekinnituse). Seega ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui käesolevate Tingimuste p-s 4.15 kokkulepitud ettemaksusumma on laekunud Mobily e-kauplust opereeriva Müüja arveldusarvele või erandina vastavasisulise eelneva kokkuleppe korral Müüja kontoris asuvasse kassasse.
4.16. Tellitud Kaupa automaatselt ei broneerita. Kõik operatsioonid tehakse töö ajal Mobily operaatorite poolt.
4.17. Kui Ostja ei ole tellimuses märgitud maksetähtaja (reeglina 3 kalendripäeva või juhul kui Müüja ei ole märkinud teisiti) jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse automaatselt ning ostu-müügilepingut Ostja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

5. Tellimuse täitmine, Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Müüja kohustub koheselt pärast Tingimuste punkti 4.15. kohaselt ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, väljastades ostu-müügitehingu objektiks oleva Kauba Ostja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks vastavalt valitud transpordiliigile vastavale transpordiettevõttele.
5.2. Tellimust vormistades saab Ostja Ostukorvis valida talle sobiva variandi Kauba kohaletoimetamiseks ja üleandmiseks:
5.2.1. valida kooskõlas Tingimuste p-ga 3.2. Eestimaa piires kampaaniakorras TASUTA kohaletoimetuse pakiautomaati;
5.2.2. valida kooskõlas Tingimuste p-ga 3.2. Eestimaa piires tasulise teenusena SmartPosti pakiautomaat. SmartPostiga valitav saadetis peab vastama allolevatele tingimustele:
5.2.3. valida kooskõlas Tingimuste p-ga 3.2. rahvusvahelise kullertranspordi. Rahvusvaheline saadetis peab vastama allolevatele tingimustele:
5.2.3.1. tellitava Kauba kaal koos pakendiga ei tohi ületada 31kg;
5.2.3.2. tellitava Kauba maksimaalsed mõõdud ei tohi pakendina ületada pikima külje ja põhja ümbermõõdu summana 3.0 m, seejuures pikim külg ei tohi ületada 1.75 m.
Sõltuvalt transpordiliigi valikust toimub Kauba kohaletoimetamine SmartPosti ja Omniva pakiautomaatide kaudu.
5.3. Ostja ostetud ning Mobilys “Laos” märkega Kaup toimetatakse Ostja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse pakiautomaati üldjuhul ühe kuni kolme tööpäeva jooksul ning selle üleandmine Ostjale toimub vastavalt pakiautomaatide üldtingimustele. Võimalusel helistab Kaupa kohaletoimetav transpordiettevõtte esindaja Ostja kontakttelefonile alati ka ette ja lepib Ostjaga eelnevalt täpse Kauba kättetoimetamisaja kokku. Müüja palub Ostjal tagada Kauba vastuvõtmiseks Ostja poolt märgitud sihtkohas enda või volitatud isiku kohalolek.
5.4. Juhul, kui Ostja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Müüja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Ostjaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.
5.5. Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud Kaupa Müüja laos enam ei ole ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel esimesel võimalikul võimalusel, ent mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul arvates ostu-müügilepingu sõlmimisest vastavalt Tingimuste punktile 4.15. ning ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Ostja kaotab Kauba kohaletoimetamise tarnetähtajast pikema tähtaja tõttu huvi Kauba ostmise vastu, on Ostjal õigus ostu-müügilepingust Tingimuste p-s 6.1. sätestatud alusel taganeda.
5.6. Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Ostjal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügilepingust taganeda.
5.7. Ostja poolt ostetud Kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Ostjale üle koos transpordi saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist on Ostjal tungivalt soovitatav Kauba pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatelehele sellekohane märkus. Vigastatud pakendiga Kaubast tuleb Ostjal teatada e-posti aadressile info@mobily.ee või Müüja infotelefonile +372 56241237

5.8. Ostja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi võimaluse korral ettevaatlikult seda kahjustamata ning säilitaks Kauba pakendi, samuti Kaubale paigutatud kõik tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada lepingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.7.

6. Ostu-müügilepingust taganemine

6.1. Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 5.4. sätestatud juhul, s.o. olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing Tingimuste p 4.15. kohaselt sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja või kui Kauba hind on ostu-müügi tehingu sõlmimise ajahetkega võrreldult muutunud kallimaks. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

6.2. Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kauba kättesaamist tõendab Ostja allkiri Kauba saatelehel koos Kauba kättesaamise kuupäevaga. Ostu-müügilepingust taganemiseks peab Ostja esitama Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vaba taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba hinna või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu ning sõltuvalt Kaubast lisades Müüja vastava palve korral avaldusele ka Kauba ja Kauba pakendi foto. Mobily jätab endale õiguse vajadusel nõuda lisafotosid tagastatavast kaubast. Et taganemise põhjuseks võib olla tehniline põhjus, milles Ostja ei pruugi omada erialast pädevust, siis peab Ostja taganemisavalduses märkima ka taganemise põhjuse kirjelduse, et aidata selliselt Müüjal Ostjat nõustada ja võimalikust Kauba käsitlematusest tingitud probleemi lahendada. Juhul kui seejärel ei õnnestu Müüjal Ostjat rahuldavalt probleemi lahendada, on Ostjal õigus kaup tagastada.

6.3. Ostjal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:

6.3.1. asi, mis on valmistatud või Müüja poolt spetsiaalselt Ostjale tellitud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi;

6.3.2. asi, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;

6.3.3. asi, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või mille kasutamistähtaeg on möödunud;

6.4. Ostja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale Kauba eest tasutud ostu-müügihinna. Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest Ostjale tagasi samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine ning seda hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.5. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.7. või kui käesolev Tingimus rakendub p 3.3. tõttu.

6.5. Ostja poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende pakendeid). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka kõik teised tooted. Tagastatav Kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis. Kui selgub, et Kaup on kasutatud, juhindub Müüja mõistliku kasutuse põhimõttest. Tagastatava Kauba pakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.

6.6. Ostja ja Müüja on kokku leppinud, et Ostja kannab Kauba Müüjale tagastamisega seotud transpordikulutused kuni 10 EUR ulatuses, välja arvatud juhul, kui ostetud Kaup ei vasta tellitule. Müüjal on sellest lähtuvalt õigus Ostja poolt tagastatava Kauba transpordikulu panna kuni 10 EUR ulatuses Ostja kanda, jättes vastavas ulatuses Ostja kantud tagastamiskulud Ostjale hüvitamata.

6.7. Kui Ostja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Ostjast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus taganemissoovist keelduda või tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Müüja Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata Kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

6.8. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätetstatud juhul, s.o. olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Mobilys pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus sellisest tehingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates sellise vigase hinnaga sõlmitud tehingu teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikuluga.

6.9. Juhul kui peale Kauba tagastamist ilmneb, et Kaup vastab Tingimuste p-s 6.3. ja/või ei vasta Tingimuste p-des 6.5., 6.7. toodud tingimustele, siis raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.

6.10. Ostja nõustub võimalusega, et Tingimuste p 6 kuritarvitamisel Müüja keeldub teda edaspidi teenindamast.

6.11. Lisaks Tingimuste p-des 6.1., 6.2. ja 6.8. sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Ostja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise korral või Kauba mittevastavusel kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

  1. Müüja vastutus Kauba mittevastavuse puhul ja Kauba tootja müügigarantii

7.1. Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest Ostjale.

7.2. Kaubal puuduse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt 2 kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva, puuduse ja selle avastamise kirjelduse ning viitama või lisama pretensioonile Kauba suhtes Müüjaga sõlmitud ostu-müügilepingut tõendava dokumendi.

7.3. Ostjal on Kauba puuduste korral õigus nõuda Müüjalt Kauba tasuta parandamist või selle asendamist puudusteta Kauba vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Kauba suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust ning seda eeldustel, et:

7.3.1. Müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada

7.3.2. Parandamine ebaõnnestub või Müüjal ebaõnnestub Kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldada.

7.4. Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel. Samuti ei vastuta Müüja Kauba normaalse füüsilise kulumise eest vastava tootja poolt määratletult tavalise kasutamise korral. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

7.5. Lisaks Tingimuste p-s 7.1. sätestatud Müüja vastutusele võib Kauba suhtes kehtida ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Ostjal on võimalik teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda Müüja poole läbi Mobily internetikeskkonna („Infopäring“), läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile info@Mobily.ee või helistades telefoninumbrile +372 56241237

7.6. Ostja kohustub kasutama Mobily e-kaupluse teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

7.7. Osta vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude Mobily e-kaupluse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

7.8. Ostja vastutab täielikult Mobilye-kaupluse Tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest Mobilye-kaupluse kasutamisest tekkinud kahjude eest Mobily, teistele Mobilye-kaupluse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

  1. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine

8.1. Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Mobily koduleheküljel www.mobily.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a. kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

8.2. Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest ega Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8.3. Ostja ja Müüja vahel Mobily kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, esitada kaebus Euroopa Liidu uue elektroonilise keskkonna ODR-platvormi (Online Dispute Resolution) http://ec.europa.eu/odr kaudu või pöörduda kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokku kokkuleppelise kohtualluvusena Müüja asukohajärgse kohtu.